top of page

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY
I BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM

16 gru 2022

Elektrosmog/promieniowanie elektromagnetyczne

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W Polsce, Kodeks Pracy reguluje kwestie związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie, przekazywaniem informacji na temat zagrożeń dla zdrowia i życia oraz przeprowadzaniem niezbędnych szkoleń. Elektrosmog, czyli pola elektromagnetyczne, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Dlatego właściciele firm są prawnie zobowiązani do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.


Unijne przepisy również regulują tę kwestię, zobowiązując przedsiębiorców do podjęcia niezbędnych działań zapewniających eliminację lub ograniczenie do minimum zagrożeń w zakładzie z powodu szkodliwych dla zdrowia pól elektromagnetycznych.


W Polsce, obowiązujące wzory oznakowania źródeł i stref zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym określają polskie normy PN-T-06260:1974 (Źródła promieniowania elektromagnetycznego) i PN-N-01256/03:1993 (Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy). Prawidłowe oznakowanie wszystkich źródeł i stref zagrożenia pozwala pracownikom unikać zbędnej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne.


Właściciele firm mogą zrealizować przepisy o ochronie zdrowia i życia pracowników poprzez:

  1. Wybieranie metod, które ograniczają narażenie na pola elektromagnetyczne.

  2. Wybieranie sprzętu, który słabiej emituje niekorzystne dla podwładnych fale.

  3. Ograniczanie czasu spędzanego w pobliżu niekorzystnych dla zdrowia maszyn.

  4. Konserwowanie urządzeń oraz stosowanie rozwiązań ograniczających szkodliwą emisję np. specjalnych blokad lub ekranów. W tym celu ZUS przygotował system dotacji, z którego mogą skorzystać zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże firmy – program obejmuje projekty, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym właśnie urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym.

W Polsce, za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym, grożą kary, których wysokość zależy od rodzaju naruszenia.


Zgodnie z Kodeksem Karnym, kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniem lub skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 1. W przypadku wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, w tym zanieczyszczenia wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją lub promieniowaniem jonizującym, kara pozbawienia wolności może wynosić od 6 miesięcy do 8 lat 23.


Żródła :

gov.pl 3sozosfera.pl 4prawo.pl

https://sklep.techemznaki.pl/oznakowanie-strefy-zagrozonej-promieniowania-elektromagnetycznego-1-1-1-1

bottom of page